Nagradni igra 'HAPINESTO Organiziraj svoj dan'

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

'HAPINESTO Organiziraj svoj dan' na Facebooku

SPLOŠNE DOLOČBE

Pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre 'HAPINESTO Organiziraj svoj dan' (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira AW design, d.o.o. (v nadaljevanju: Organizator).

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri 'HAPINESTO Organiziraj svoj dan'. Namen nagradne igre, ki jo prireja Organizator, je:

  • promocija blagovne znamke Hapinesto,
  • promocija uradnega profila znamke Hapinesto na Facebooku (@hapinesto).

ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se bo izvajala na območju Republike Slovenije in bo potekala od vključno 5. 8. 2020 do vključno 16. 8. 2020.

UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan žrebanja, polnoletni (starejši od 18 let). Zaposleni pri Organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja ter njihovi ožji družinski člani (zakonci, zunajzakonski partnerji, partnerji v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starši, otroci) v nagradni igri ne smejo sodelovati. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili in pogoji nagradne igre. V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba neresnična, izmišljena ali da za to obstaja utemeljen sum, si Organizator pridružuje pravico, da takšnega udeleženca izključi iz nagradne igre brez predhodnega obvestila. Prav tako si Organizator pridružuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre ob navedbi nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da je udeleženec seznanjen in se strinja z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri, udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Sodelovanje v nagradni igri je možno izključno na Facebook profilu @hapinesto -

https://www.facebook.com/hapinesto (v nadaljevanju: Facebook profil).

Udeleženec sodeluje tako, da v času trajanja nagradne igre na Facebook profilu @hapinesto všečka stran, deli objavo, ter v komentarju označi 2 prijatelja.

Sodelujoči se s svojimi osebnimi podatki lahko v nagradno igro vključi večkrat, vendar je upravičen do prejetja samo ene nagrade.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in je za vse udeležence brezplačno, vendar morajo pri tem sodelujoči sami poskrbeti za kritje vseh stroškov, ki nastanejo kot posledica sodelovanja v nagradni igri (npr. stroški za internetni dostop, stroški prenosa podatkov ipd.).

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE

Nagrado predstavlja 1x Hapinesto mesečni koledar (https://www.hapinesto.si/organizacija?product_id=59 ).

Nagrade nagradne igre so omejene. Organizator bo podelil le zgoraj navedeno število nagrad. Podeljene nagrade niso zamenljive, izplačljive v denarni protivrednosti ali prenosljive.

ŽREBANJE ZMAGOVALCEV NAGRADNE IGRE

Ob zaključku nagradne igre bo Organizator na svoji lokaciji 17. 8. 2020 izvedel žreb, ki bo določil prejemnika nagrad med vsemi, ki so pravilno sodelovali v nagradni igri. Dvočlanska žirija, sestavljena iz predstavnikov Organizatorja, bo med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v nagradni igri, izvedla žreb enega nagrajenca, pri tem pa ne bo upoštevala zapoznelih in nepopolno ali napačno izpolnjenih prijav.

Rezultati žreba so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico, da nagrado podeli nadomestnemu nagrajencu po metodi ponovnega naključnega žreba, če se izžrebanec glavne nagrade ne odzove v roku in na način, ki je predpisan v teh pravilih. V primeru, da se nagrada ne more podeliti nadomestnemu nagrajencu, si Organizator pridržuje pravico, da se nagrada ne podeli.

OBVEŠČANJE ZMAGOVALCA IN PREVZEM NAGRADE

Zmagovalec bo o prejetju nagrade obveščen preko Facebook profila @hapinesto, z omembo njegovega Facebook profila v komentarju pod objavo, vezano na nagradno igro, najkasneje do 18. 8. 2020.

Če se nagrajenec v roku treh (3) dni ne odzove na obvestilo Organizatorja, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. Nagrajenec je dolžan ob prevzemu nagrade Organizatorju nagradne igre posredovati svoje osebne podatke za prevzem nagrade (ime, priimek, naslov). Če bo potrebno, bo zmagovalec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti tudi morebitne druge osebne podatke za potrebe podelitve nagrade (telefonsko številko zaradi dostave ipd.).

Vsi sodelujoči se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo njihovih osebnih podatkov (ime, priimek) na Facebook profilu @hapinesto. Organizator si pridružuje pravico, da objavi ime in priimek nagrajenca tudi na Instagram profilu Hapinesto https://www.instagram.com/hapinesto.si/ (v nadaljevanju: Instagram profil) in na spletni strani www.hapinesto.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade ali jo odvzame, če:

  • nagrajenec ne želi ali ne more sprejeti nagrade,
  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov nagrajenca,
  • nagrajenec ni oddal svojih pravih podatkov,
  • se nagrajenec v 3 dneh od prejetja obvestila ni odzval na zasebno sporočilo, v katerem ga Organizator obvešča o prevzemu nagrade,
  • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre,
  • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

V primeru, da je nagrada že podeljena, pa se kasneje izkaže, da je nagrajenec prišel do nagrade na način, ki ni v skladu s temi Pravili in pogoji, sme Organizator zahtevati takojšno vrnitev nagrade oziroma njeno denarno protivrednost skupaj s povrnitvijo nastale škode.

Po zaključku nagradne igre bo Organizator poskrbel za realizacijo in dostavo nagrad.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na Facebook strani Hapinesto ali na spletni strani Hapinesto. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje spletne strani: https://www.hapinesto.si,

Facebook strani: www.facebook.com/hapinesto,

in/ali Instagram profila: https://www.instagram.com/hapinesto.si/

ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje;

- nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;

- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;

- vsakršne posledice, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade;

- izgubljene pošiljke ter napačno navedene kontaktne podatke.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator se zavezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da sme Organizator objaviti njegove osebne podatke (ime, priimek) na Facebook strani @hapinesto in/ali na Hapinesto spletni strani in/ali na Instagram profilu @hapinesto.si in tudi v morebitnih drugih medijih (poročila, članki in podobna gradiva vezana na nagradno igro), za kar od Organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Poleg tega soglaša, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek, naslov) lahko shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za namen obveščanja o nagradni igri vse do preklica udeleženca oziroma vse dokler so podatki potrebni zaradi zadostovanja veljavnim računovodskim in davčnim predpisom.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v pisni obliki zahteva prenehanje obveščanja, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, kar pa utegne vplivati na njegove pravice, ki izhajajo iz sodelovanja v tej nagradni igri (zlasti na primer podelitev nagrade). Uporabnik to stori po elektronski pošti na naslov info@hapinesto.si (Zadeva: GDPR) ali svojo prošnjo naslovi na naslov sedeža Organizatorja: AW design, d.o.o., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana, s pripisom 'GDPR'. Najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila bo Organizator preprečil uporabo osebnih podatkov uporabnika za namene obveščanja v zvezi z nagradno igro.

Organizator podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen podatkov, ki jih bo v skladu s temi splošnimi pogoji javno objavil (imena in priimki nagrajencev), in svojim pogodbenim partnerjem, ki bodo podatke obdelovali le v Organizatorjevem imenu in za njegov račun.

Sodelujoči je seznanjen, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenim partnerjem, s katerimi ima Organizator sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Ti lahko obdelujejo v nagradni igri pridobljene podatke izključno v imenu in za račun Organizatorja za zgoraj navedene namene in le dokler jih sme obdelovati Organizator.

Z drugimi podrobnostmi, povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem svojih pravic, se lahko udeleženci seznanijo v pravilih o varovanju zasebnosti in politiki piškotkov, ki sta objavljena na spletnem mestu Organizatorja - www.hapinesto.si.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena pod informacijami na spletni strani https://www.hapinesto.si/.

OSTALE DOLOČBE

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh pravil, prekinitev nagradne igre ali popolno zaustavitev nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo Organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook profilu @hapinesto ali drugih spletnih kanalih (Instagram profil, spletna stran).

Za vse morebitne spore z naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 4. 8. 2020

Organizator nagradne igre: AW design, d.o.o., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana.